REŠERŠ MEDZINÁRODNÉHO TYPU

ZISTITE STAV TECHNIKY PRI NÁRODNOM PATENTOVOM KONANÍ

 

Rešerš medzinárodného typu vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) vo vzťahu k národnej patentovej prihláške podanej národnému úradu s cieľom nájsť najrelevantnejšie dokumenty doterajšieho stavu techniky týkajúce sa nárokovaného predmetu uvedeného v prihláške v súlade s PCT.

Cieľ rešerše medzinárodného typu (ITS)

Cieľom rešerše medzinárodného typu je zistiť stav techniky, ktorý je relevantný na účely určenia, či a v akom rozsahu nárokovaný vynález, ktorého sa národná patentová prihláška týka, je alebo nie je nový a či zahŕňa, alebo nezahŕňa vynálezcovskú činnosť. Na základe uvedeného orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) vypracuje buď rešeršnú správu medzinárodného typu (ITSR), alebo vyhlásenie o nevypracovaní ITSR.
Po vypracovaní ITSR sa už nevydáva žiadne písomné stanovisko.

Konanie

Žiadosť o rešerš medzinárodného typu možno podať národnému patentovému úradu, ktorého príslušné vnútroštátne patentové právo umožňuje požiadať o rešerš medzinárodného typu. V súčasnosti je možné podávať žiadosti o ITS nasledujúcim národným úradom zmluvných štátov VPI podľa príslušných národných patentových zákonov:

Maďarský úrad duševného vlastníctva,
Patentový úrad Poľskej republiky a
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Žiadosť o ITS sa podáva priamo národnému úradu, kde prebieha konanie o národnej patentovej prihláške.
ITS sa vykonáva v súlade s usmerneniami pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum podľa zmluvy PCT.

Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu na predmet prihlášky úžitkového vzoru >>

Žiadosť o vykonanie rešerše medzinárodného typu na predmet patentovej prihlášky >>

Lehoty a doručenie

Vyšehradský patentový inštitút vypracuje ITS do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti a zaplateného poplatku Vyšehradskému patentovému inštitútu.
Ak prihláška podliehajúca ITS obsahuje viac ako jeden vynález (a teda národná prihláška sa považuje za nejednotnú), v ITSR nie je zahrnuté žiadne odôvodnené vyhlásenie o nejednotnosti. Okrem toho sa nevydáva žiadna výzva na zaplatenie dodatočných poplatkov, ale prihlasovateľ má možnosť zaplatiť tieto poplatky priamo národnému úradu, kde prebieha konanie národnej patentovej prihlášky, na ktorom sa žiadalo o ITS.

Poplatky

Poplatok za ITS sa platí priamo Vyšehradskému patentovému inštitútu. Príslušné poplatky sú uvedené v sadzobníku poplatkov VPI.

O PCT

 

PCT je medzinárodná zmluva, ktorá umožňuje požiadať o patentovú ochranu súčasne vo väčšom počte krajín podaním jedinej prihlášky. Udelenie patentu zostáva v kompetencii národnej alebo regionálnej legislatívy.

Poplatky a refundácia

 

K dispozícii máte formulár na refundáciu rešeršného poplatku spolu s pokynmi na rýchlejšie vrátenie poplatku. V našich oficiálnych dokumentoch sa dočítate o zabezpečení kvality a právnom rámci fungovania VPI.

Znalostné centrum

 

Znalostné centrum Vyšehradského patentového inštitútu bolo vytvorené s cieľom zdieľať výskum, štatistiky, osvedčené postupy v priemysle a prepojiť informácie o medzinárodnom patentovaní vo vyšehradských krajinách prostredníctvom publikácií a podujatí.