Strona główna

Usprawiedliwienie zwłoki w  dotrzymaniu terminówz powodu pandemii COVID-19

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) przyjmuje wykładnię dokonaną przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na temat obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Zgodnie z zaleceniami WIPO, Wyszehradzki Instytut Patentowy uznaje pandemię za „klęskę żywiołową”, i w związku z tym przychylnie rozpatrzy wnioski składane w celu usprawiedliwienia zwłoki w  dotrzymaniu terminu, zgodnie z Zasadą 82quater.1 Regulaminu wykonawczego do Układu o współpracy Patentowej (PCT). Zgłaszający nie są zobowiązani do przedstawiania w swoich wnioskach składanych zgodnie z Zasadą 82quater.1 dalszych dowodów wystąpienia zakłóceń spowodowanych pandemią.

Budapeszt, 23 kwietnia 2020 r.

 


Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP), który rozpoczął działalność 1 lipca 2016 r., jest międzyrządową organizacją działającą na rzecz współpracy patentowej założoną przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4).

WIP uzyskał status Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) i będzie realizował istotne zadania na różnych szczeblach: globalnym, europejskim, regionalnym i krajowym.

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego pełniącego funkcje Organu Międzynarodowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na wypełnienie niszy w ramach globalnego systemu PCT. Warto również zauważyć, że Grupa Państw Europy Środkowej i Państw Bałtyckich działająca na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pozostawała dotychczas jedyną grupą regionalną nieposiadającą Międzynarodowego Organu PCT. WIP stanowi również brakujące ogniwo w sieci europejskich organów PCT. Dlatego też do jego zadań ma należeć wspieranie rozwoju i użyteczności systemu PCT poprzez rozbudowywanie istniejących już zasobów, w szczególności z uwagi na brak funkcjonującego aktualnie w regionie Organu Międzynarodowego. 

Struktura WIP wzorowana jest na istniejącym i sprawdzonym modelu Nordyckiego Instytutu Patentowego. Organem zarządzającym WIP jako organizacją międzyrządową jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli umawiających się państw. Pracę instytutu organizuje sekretariat, na którego czele stoi dyrektor.  Do zadań sekretariatu należy również zarządzanie i zapewnianie wsparcia administracyjnego w codziennym funkcjonowaniu Instytutu.