Oddział polski

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Na czele urzędu stoi Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, a nadzór nad Urzędem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Polska przystąpiła do Układu o współpracy patentowej w dniu 25 grudnia 1990 r. i od tego czasu może być państwem wyznaczanym w zgłoszeniach PCT, a UPRP pełni funkcję urzędu przyjmującego.