Maďarská pobočka

Maďarsko sa stalo členskou krajinou Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) dňa 27. júna 1980. Okrem toho, že pôsobí  ako prijímací úrad PCT, Maďarský úrad duševného vlastníctva (HIPO) vykonával od roku 2006 rešerše a predbežný prieskum pre Rakúsky patentový úrad (APO) ako orgán PCT na základe bilaterálnej dohody uzatvorenej s APO. Pri vykonávaní rešerší a predbežného prieskumu na základe tejto dohody HIPO konal podľa Smerníc pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum vypracovaných podľa PCT. Dohoda s APO platila do konca roku 2014. V rámci tejto dohody HIPO delegoval patentových expertov na pozíciu pozorovateľov do Stáleho výboru pre harmonizáciu rešeršných činností (Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities, PCHSA) a jeho pracovných skupín zodpovedných za spoluprácu a harmonizáciu medzi orgánmi PCT v Európe. Delegáti HIPO sa zúčastňujú na práci PCHSA a jej pracovných skupín od roku 2009.