Poľská pobočka

Patentový úrad Poľskej republiky (UPRP) je ústredným orgánom štátnej správy pre záležitosti priemyselného vlastníctva. Riadi ho predseda, ktorého menuje Rada ministrov, a je podriadený ministrovi pre rozvoj.

Poľská republika pristúpila k Zmluve o patentovej spolupráci (PCT) dňa 25. decembra 1990 a odvtedy UPRP poskytuje služby ako prijímací úrad, okrem toho je Poľsko tiež určenou krajinou pre prihlasovateľov podľa PCT.