Sadzobník poplatkov

(sumy k 1. aprílu 2018)

Poplatok Suma (v EUR)
Rešeršný poplatok
PCT pravidlo 16.1(a)
1775
Dodatočný poplatok za medzinárodnú rešerš
PCT pravidlo 40.2 (a)
1775
Vrátenie rešeršného poplatku
Ak sa použije skoršia rešerš vypracovaná ktorýmkoľvek národným úradom zmluvného štátu
Ak sa použije skoršia správa o medzinárodnej rešerši alebo správa o rešerši medzinárodného typu

40%

40%
Poplatok za neskoré predloženie sekvenčného protokolu
PCT pravidlá 13ter.1(c), 13ter.2
230
Poplatok za sťažnosť vo vzťahu k doplnkovej medzinárodnej rešerši
PCT pravidlá 40.2(e), 68.3(e)
875
Poplatok za doplnkovú medzinárodnú rešerš
PCT pravidlo 45bis.3(a)
- za rešerš iba v národných dokumentoch VPI v češtine, maďarčine, poľštine a slovenčine
[2059 CHF1]

[629 CHF1]
Poplatok za preskúmanie vo vzťahu k doplnkovej medzinárodnej rešerši
PCT pravidlo 45bis.6(c)
875
Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš
PCT pravidlo 45bis.2
[200 CHF2]
Poplatok za neskorú platbu za doplnkovú medzinárodnú rešerš
PCT pravidlo 45bis.4(c)
50% z poplatku za doplnkovú rešerš
Cena za vyhotovenie kópií
PCT pravidlo 44.3(b)
za stranu
0.80
Poplatok za medzinárodný predbežný prieskum
PCT pravidlo 58.1(b)
900
Poplatok za neskorú platbu
PCT pravidlo 58bis.2
50% z nezaplatených poplatkov
ale nesmie prekročiť 330
Manipulačný poplatok
PCT pravidlo 57.1
183
Poplatok za neskoré predloženie výpisu sekvencií
PCT pravidlá 13ter.1(c) 13ter.2
230
Poplatok za sťažnosť
PCT pravidlá 40.2(e) and 68.3(e)
900
Dodatočný poplatok za prieskum [PCT pravidlo 68.3(a)] 900
Poplatok za kópie citácií v priebehu medzinárodného predbežného prieskumu
PCT pravidlá, 71.2(b) and 94.2,
za stranu
0.80

1,2 Poplatok splatný v CHF pre Medzinárodný úrad WIPO