POSZUKIWANIE TYPU MIĘDZYNARODOWEGO

POZNAJ STAN TECHNIKI W KRAJOWEJ PROCEDURZE PATENTOWEJ

 

Poszukiwanie typu międzynarodowego (ITS) przeprowadzane jest przez Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) w odniesieniu do krajowego zgłoszenia patentowego składanego w urzędzie krajowym, w celu znalezienia najbliższego stanu techniki dotyczącego zgłoszenia w oparciu o PCT.

Cel ITS

Celem ITS jest poznanie stanu techniki, który jest istotny dla ustalenia, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wynalazek, którego dotyczy krajowe zgłoszenie patentowe, jest lub nie jest nowy oraz czy posiada poziom wynalazczy. Na tej podstawie ISA sporządza albo raport z poszukiwania typu międzynarodowego (ITSR), albo oświadczenie o niesporządzaniu takiego raportu. Do raportu z poszukiwań typu międzynarodowego nie sporządza się pisemnej opinii.

Procedura

Wnioski o poszukiwania typu międzynarodowego można składać w krajowym urzędzie patentowym, w którym odpowiednie krajowe prawo patentowe przewiduje możliwość wnioskowania o takie poszukiwanie. Obecnie składanie wniosków o ITS jest możliwe w następujących Urzędach Krajowych Umawiających się Państw WIP w oparciu o odpowiednie krajowe przepisy patentowe:

Węgierski Urząd ds. Własności Intelektualnej,
Urząd Patentowy RP, oraz
Urząd Własności Przemysłowej Republiki Słowackiej.

Wnioski o ITS należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Krajowym, w którym wniesiono krajowe zgłoszenie patentowe.
Poszukiwanie typu międzynarodowego przeprowadza się w oparciu o Wytyczne dotyczące międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w ramach PCT.

Pobierz formularz wniosku o ITS >>

Terminy i doręczanie

Wyszehradzki Instytut Patentowy WIP wykona ITS w przeciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia formularza wniosku i opłaty za usługę do WIP.
Jeżeli wniosek będący przedmiotem ITS obejmuje więcej niż jeden wynalazek (a zgłoszenie krajowe uznaje się za niejednolite), w raporcie z poszukiwania typu międzynarodowego (ITSR) nie umieszcza się uzasadnionego stwierdzenia o braku jedności. Ponadto nie wydaje się wezwania do uiszczenia dodatkowych opłat, ale zgłaszający może mieć możliwość uiszczenia tych opłat bezpośrednio w urzędzie krajowym, gdzie procedowane jest krajowe zgłoszenie patentowe, w związku z którym złożono wniosek o ITS.

Opłata

Opłaty za ITS należy wnosić bezpośrednio do Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Obowiązujące stawki opłat są określone w tabeli opłat WIP.

O PCT

 

PCT jest umową międzynarodową, która umożliwia jednoczesne ubieganie się o ochronę patentową w wielu krajach poprzez wniesienie jednego zgłoszenia. Udzielenie patentu podlega przepisom krajowym lub regionalnym.

Opłaty i zwroty

 

Pobierz formularz zwrotu opłaty za poszukiwanie z tej strony i znajdź szczegółowe instrukcje, jak przesłać go w celu szybkiej płatności. Przeczytaj o zapewnieniu jakości oraz ramach prawnych funkcjonowania WIP w naszych oficjalnych dokumentach.

Centrum wiedzy

 

Centrum wiedzy Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego zostało utworzone w celu dzielenia się badaniami, statystykami, najlepszymi praktykami przemysłowymi i informacjami porównawczymi na temat międzynarodowych patentów w krajach Grupy Wyszehradzkiej poprzez publikacje i wydarzenia.