Doporučené aktuality

 

Na internetových stránkách Visegrádského patentového institutu byla spuštěna nová stránka „Poplatky a refundace” s online formulářem žádosti o vrácení poplatku za rešerši.

Proč si vybrat Visegrádský patentový institut

 

Visegrádský patentový institut je mezivládní organizace, jejímž hlavním cílem je nabídnout uživatelům patentového systému z regionu střední a východní Evropy výhodnou a efektivní možnost jak získat patentovou ochranu v zahraničí, a usnadnit jim přístup k systému PCT.

V této roli působí VPI jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum pro státní příslušníky a občany smluvních států: České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky, jakož i pro mezinárodní přihlášky podané státními příslušníky a občany Litvy a Srbska.

Výhody volby VPI jako orgánu pro mezinárodní řešerši (ISA) a orgánu pro mezinárodní předběžný průzkum (IPEA)

ISA / IPEA hned vedle

VPI působí v blízkosti středoevropských přihlašovatelů, má sídlo v Budapešti a pobočky ve smluvních státech. Přihlašovatelé mohou kromě WIPO podávat mezinárodní přihlášky u svých příslušných národních patentových úřadů jako přijímacího úřadu.

Používání mateřského jazyka

Přihlašovatelé ze smluvních států mohou při podání mezinárodní přihlášky používat svůj mateřský jazyk. Překlad do některého z jazyků PCT (například do angličtiny) může být vyhotoven později, za účelem zveřejnění. Použití národních jazyků také významně usnadňuje komunikaci s pobočkami VPI.

Výrazné snížení poplatků

Snížení poplatku o 40 % se poskytuje v případech, kdy VPI využívá výsledků dřívější rešerše provedené některým z národních úřadů smluvních států.
Přihlašovatelé, kteří se rozhodnou pro evropskou regionální fázi, získají snížení poplatku ve výši 1150 EUR z poplatku za doplňkovou rešerši pro evropskou rešeršní zprávu. Částka zaplacená jako poplatek za doplňkovou rešerši se zohlední také později v řízení.

Vysoce kvalifikovaní průzkumoví pracovníci ze všech technických oborů

Podstatnou, věcnou část práce VPI vykonávají patentové úřady smluvních států, tudíž se VPI opírá o odborné znalosti více než 180 zkušených patentových průzkumových pracovníků.

Harmonizovaný postup s Evropským patentovým úřadem

VPI je součástí sítě evropských orgánů pro mezinárodní rešerši a orgánů pro mezinárodní předběžný průzkum. Naši průzkumoví pracovníci jsou průběžně školeni, aby poskytovali rychlou a kvalitní práci a následovali harmonizovaný postup s Evropským patentovým úřadem ve všech oblastech techniky.

SLUŽBY

 

Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT:

Mezinárodní rešerše (IS) >>
Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
Služba rešerše na novost (NSS) >>
Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.