REŠERŠE MEZINÁRODNÍIHO TYPU

ZJIŠŤOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU TECHNIKY V NÁRODNÍM PATENTOVÉM ŘÍZENÍ

 

Rešerši mezinárodního typu (ITS) provádí orgán pro mezinárodní rešerši (ISA) ve vztahu k národní patentové přihlášce, která je podána u národního úřadu, s cílem, v souladu s PCT, nalézt nejrelevantnější dokumenty o stavu techniky, které se vztahují k předmětu nárokovanému v přihlášce.

Cíl ITS

Cílem ITS je nalézt dosavadní stav techniky, který je relevantní pro určení, zda a do jaké míry je nárokovaný vynález, jehož se národní patentová přihláška týká, nový a zda zahrnuje vynálezeckou činnost. Na základě výše uvedeného buď ISA vyhotoví zprávu o rešerši mezinárodního typu (ITSR), nebo vydá prohlášení o nevyhotovení ITSR.
K ukončené ITSR se nevydává písemné stanovisko.

Postup

Žádosti o ITS lze podat u národního patentového úřadu, jehož příslušný národní patentový zákon stanovuje možnost požádat o rešerši mezinárodního typu. V současné době je možné podávat žádosti o ITS u následujících národních úřadů smluvních států VPI na základě jejich příslušných národních patentových zákonů:

Maďarský úřad duševního vlastnictví,
Patentový úřad Polské republiky a
Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky.

Žádost o ITS musí být podána přímo u národního úřadu, u kterého probíhá řízení o národní patentové přihlášce.
ITS se provádí v souladu s Pokyny pro mezinárodní rešerši a předběžný průzkum podle PCT.

Formulář žádosti o ITS

Formulář žádosti v příslušném jazyce národních úřadů ke stažení na následujících stránkách:
Maďarský úřad duševního vlastnictví >>
Patentový úřad Polské republiky >>
Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky >>

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vypracuje ITS do tří měsíců od data, kdy byl Visegrádskému patentovému institutu doručen formulář žádosti i poplatek.
Pokud se přihláška, která je předmětem ITS, týká více než jednoho vynálezu (a má se za to, že národní přihláška postrádá jednotnost), není součástí ITSR zdůvodněné stanovisko o nejednotnosti. Dále, nevydává se výzva k zaplacení dalších poplatků, ale přihlašovatel může mít možnost zaplatit tyto poplatky přímo národnímu úřadu, u kterého je národní patentová přihláška, v souvislosti s níž bylo požádáno o ITS, v řízení.

Poplatek

Poplatek za ITS se platí přímo Visegrádskému patentovému institutu. Příslušné poplatky jsou uvedeny v sazebníku poplatků VPI.

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.