Znalostní centrum

Publikace, události  a užitečné informace

 

Vítejte ve znalostním centru Visegrádského patentového institutu, kde sdílíme události, výzkumy a užitečné informace s uživateli PCT a našich služeb.

Publikace

 

Přečtěte si o trendech v průmyslu, statistikách a osvědčených postupech. Najdete zde naše výzkumy, případové studie a další publikace, které vám poskytnou přehled o osvědčených postupech v oblasti mezinárodního patentového přihlašování v regionu střední a východní Evropy.

Případové studie

Vytváření podnikatelské kultury orientované na duševní vlastnictví – Případová studie společnosti GA Drilling Slovakia, malého a středního podniku zabývajícího se výzkumem a vývojem, který chápe hodnotu duševního vlastnictví a vyvinul systematický přístup k jeho ochraně.

Mezinárodní patentování z pohledu univerzity – Osvědčené postupy v oblasti transferu technologií z Jagellonské univerzity v Krakově, jedné z nejstarších univerzit na světě.

Výhody a nevýhody přihlášky PCT – Úvahy o podání či nepodání přihlášky PCT z Tescanu Brno, progresivně se rozvíjejícího inovativního českého podniku výzkumu a vývoje.

Výhody cesty PCT pro farmaceutické společnosti – Jak snížit pracovní zátěž a zvýšit úspěšnost podávání patentových přihlášek se dozvíte z příběhu společnosti Egis, jedné z předních farmaceutických korporací v regionu střední a východní Evropy.

Případové studie byly financovány Maďarským národním úřadem pro výzkum, vývoj a inovace.

Výroční zpráva

Stáhněte si výroční zprávu VPI pro rok 2023 s fakty a čísly za roky 2019 až 2023.

Stáhněte si výroční zprávu VPI pro rok 2022 s fakty a čísly za roky 2018 až 2022.

Stáhněte si výroční zprávu VPI pro rok 2021 s fakty a čísly za roky 2016 až 2021.

Události

Najděte informace o našich minulých a budoucích akcích.

DISKUSE U KULATÉHO STOLU NA TÉMA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ


Visegrádský patentový institut ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem (IVF) a ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals), přední asociací odborníků na přenos znalostí v Evropě, pořádá 22. listopadu 2022 online diskusi u kulatého stolu.

Sledujte prosím naši stránku na Linked-in, kde budete informováni o podrobnostech.

Stáhnout program >>

Slavnostní konference k 5. výročí VPI

VPI uspořádala 7. července 2021 online konferenci k 5. výročí zahájení činnosti. Na konferenci vystoupili zástupci průmyslových subjektů, patentových úřadů zemí V4, které využívají služeb VPI, a úřadů pro transfer technologií, aby se podělili o své zkušenosti s VPI a osvědčené postupy při podávání přihlášek PCT v regionu V4.

Shrnutí slavnostní konference k 5. výročí

Stáhněte si program akce, kde najdete další podrobnosti, a podívejte se na videozáznam prezentací na kanálu VPI Youtube.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Získejte okamžité odpovědi na nejčastější otázky.

CO JE SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI (PCT) A JAKÉ JSOU JEJÍ VÝHODY?

Největší výhodou PCT je to, že podáním jediné přihlášky – mezinárodní patentové přihlášky – je zajištěno datum priority ve všech smluvních státech PCT. To dává přihlašovateli čas zvolit si státy či regiony, kde bude nakonec o patentovou ochranu žádat. Při volbě těchto teritorií musí přihlašovatel učinit důležité obchodní a finanční rozhodnutí, protože budoucí trh pro patentovaný předmět závisí na řadě faktorů, které v rané fázi řízení o patentové přihlášce nemusí být zjevné.
Další významnou výhodou PCT je to, že mezinárodní rešerše, kterou přihlašovatel obdrží během mezinárodní fáze řízení, společně s připojeným písemným posudkem a zprávou o předběžném průzkumu, umožňují přihlašovateli, aby lépe upravil přihlášku předtím, než vstoupí do národní/regionální fáze řízení.
PCT zaručuje jednotné formální a procesní požadavky na mezinárodní patentové přihlášky, stejně jako centralizované zveřejnění přihlášek. Mezinárodní patentovou přihlášku lze podat v jednom jazyce, cenově výhodným a relativně jednoduchým způsobem.

MOHU S MEZINÁRODNÍ PATENTOVOU PŘIHLÁŠKOU ZÍSKAT PATENTOVOU OCHRANU PŘI VYUŽITÍ CESTY PODLE PCT?

Mezinárodní patentovou ochranu nelze získat přímo z mezinárodní patentové přihlášky. V konkrétních zemích/regionech, kde přihlašovatel o patentovou ochranu stojí, je nutné s mezinárodní patentovou přihláškou vstoupit do národní/regionální fáze jednotlivě a zaplatit poplatky dle příslušných sazebníků poplatků. Příslušné národní a regionální úřady budou pokračovat v procesu řízení o udělení patentu v souladu se svými národními či regionálními zákonnými normami.
Více informací o národní a regionální legislativě naleznete na internetových stánkách WIPO (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) po kliknutí na navigační lištu tabulky, ve sloupci “National Chapter”

KDE MOHU PODAT MEZINÁRODNÍ PATENTOVOU PŘIHLÁŠKU?

Mezinárodní patentovou přihlášku lze podat u národních patentových úřadů, které zároveň působí jako přijímací úřady, nebo přímo u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO IB). Visegrádský patentový institut (VPI) musí být v přihlášce určen jako orgán pro mezinárodní rešerši, a pokud je to požadováno, tak i jako orgán pro mezinárodní předběžný průzkum. K tomu dojde vyznačením ISA/XV v políčku No. VII přihlašovacího formuláře (formulář PCT/RO/101).

JAKÉ VÝHODY MÁ VOLBA VPI JAKO ORGÁNU PRO MEZINÁRODNÍ REŠERŠI?

Mezinárodní patentovou přihlášku můžete podat ve svém národním jazyce a v něm můžete získat i všechny důležité informace.
Na žádost přihlašovatele vezme VPI v úvahu zprávu o rešerši k dřívější národní přihlášce, vztahující se k mezinárodní patentové přihlášce. V takovém případě bude přihlašovateli vráceno 40 % z mezinárodního rešeršního poplatku. Aby to bylo možné, je nutné v přihlašovacím formuláři označit národní patentovou přihlášku nebo přihlášku užitného vzoru, jejíž datum priority si přihlašovatel nárokuje. Zároveň je třeba, aby bylo v políčku No. VII 1.1 (formulář PCT/RO/101) vyznačeno, že přihlašovatel žádá o to, aby uvedená dřívější rešerše byla vzata v potaz. Pro další důležité podrobnosti se obraťte na stránku „Dokumenty“.

CO MÁ MEZINÁRODNÍ PATENTOVÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHOVAT?

Aby bylo možné mezinárodní patentové přihlášce přiznat datum podání, musí obsahovat alespoň vyplněnou žádost (formulář PCT/RO/101), popis, nárok/nároky, anotaci a, pokud je to třeba, jeden či více obrázků.

V JAKÉM JAZYCE LZE PODAT MEZINÁRODNÍ PATENTOVOU PŘIHLÁŠKU?

Mezinárodní patentovou přihlášku lze pro VPI podat v následujících jazycích: angličtina, čeština, maďarština, polština a slovenština.

POKUD BYLA PŘIHLÁŠKA PODÁNA V NÁRODNÍM JAZYCE, JE NUTNÉ POZDĚJI DODAT JEJÍ PŘEKLAD DO ANGLIČTINY?

Ano, pokud je jazykem přihlášky a podloh jazyk jiný než angličtina, je pro účely zveřejnění přihlášky nutné dodat přijímacímu úřadu překlad přihlášky do angličtiny nejpozději do 14 měsíců od data nejstarší nárokované priority v přihlášce.

MUSÍM DODAT POTŘEBNÉ DOKUMENTY KROMĚ NÁRODNÍHO ÚŘADU I NĚKAM JINAM?

Centrální administraci systému PCT zaštiťuje Mezinárodní úřad WIPO (WIPO IB) v Ženevě, takže potřebné dokumenty musí být vždy zaslány i tam. Nejjednodušší je zaslat dokumenty prostřednictvím systému ePCT. Dokumenty je možné předat prostřednictvím národních úřadů, které působí i jako přijímací úřady. Pokud o to přihlašovatel požádá, národní úřad, který přihlášku přijal, za poplatek vyhotoví prioritní doklad a zašle jej Mezinárodnímu úřadu WIPO. Tato žádost musí být vyznačena ve formuláři žádosti (PCT/RO/101) zaškrtnutím políčka VI, pod označením „Furnishing priority documents“.

EXISTUJE PŘÍRUČKA PRO PŘIHLAŠOVATELE MEZINÁRODNÍCH PATENTOVÝCH PŘIHLÁŠEK?

Ano, příručka jak vyplnit přihlašovací formulář a ukázkový formulář (v angličtině), jsou dostupné na webových stránkách WIPO https://www.wipo.int/pct/en/forms/. Další užitečné informace naleznete na stránce „O PCT“.

KDE NAJDU AKTUÁLNÍ INFORMACE O POPLATCÍCH?

Aktuální informace o poplatcích naleznete na webových stránkách WIPO na adrese
https://www.wipo.int/pct/en/fees/.

KDO STANUVUJE POPLATKY ZA PŘIHLÁŠENÍ MEZINÁRODNÍ PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY?

Jednací poplatek je stanoven příslušným smluvním státem. Poplatek za rešerši je stanoven příslušným orgánem pro mezinárodní rešerši. Mezinárodní přihlašovací poplatek je stanoven Mezinárodním úřadem (IB) WIPO.

JAKÉ POPLATKY MUSÍ BÝT ZAPLACENY ZA PODÁNÍ MEZINÁRODNÍ PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY?

S podáním jsou spojené následující poplatky:
– mezinárodní přihlašovací poplatek,
– jednací poplatek, a
– poplatek za rešerši.
Bližší informace o přesném způsobu placení poplatků a jejich aktuální výši naleznete v Sazebníku poplatků, který je ke stažení na stránce „O PCT“ a na webových stránkách WIPO (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) po kliknutí na navigační lištu tabulky u konkrétního státu, ve sloupci „Receiving Office“.

KDY JSOU POPLATKY SPLATNÉ?

Poplatky jsou splatné při podání mezinárodní patentové přihlášky. Nejpozději mohou být zaplaceny do jednoho měsíce od data podání mezinárodní patentové přihlášky.

KOMU SE PLATÍ POPLATKY?

Mezinárodní přihlašovací poplatek a rešeršní poplatek se vždy platí přijímacímu úřadu. Na stránce „Kontaktujte nás“ naleznete kontaktní informace jednotlivých přijímacích (národních) úřadů VPI. Více informací naleznete na webových stránkách WIPO (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) po kliknutí na navigační lištu, sloupec tabulky „Receiving Office“.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ SLEVY Z POPLATKŮ A V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ?

Pokud je přihlašovatel zároveň původcem (a je občanem nebo rezidentem členského státu VPI), platí pouze 10 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku.
Pokud VPI může při provádění mezinárodní rešerše vzít v potaz výsledek dřívější rešerše, VPI poskytne 40% refundaci poplatku za mezinárodní rešerši. Více informací naleznete v odpovědi na otázku „Jaké výhody má volba VPI jako orgánu pro mezinárodní rešerši?”.

JAK MOHU POŽÁDAT O ĆÁSTEČNÉ VRÁCENÍ POPLATKU, REFUNDACI?

Máte-li ke své mezinárodní patentové přihlášce k dispozici rešeršní zprávu k národní přihlášce, můžete požádat, aby byla tato rešeršní zpráva vzata v potaz zaškrtnutím políčka No. VII 1.1 při vyplňování přihlašovacího formuláře (formulář PCT/RO/101). Je třeba označit, ze které dřívější přihlášky má být vzata v potaz rešerše, a zda žádáte či nežádáte předávací úřad, aby předal VPI výsledky dřívější rešerše. Pokud byla mezinárodní přihláška založena na dřívější národní přihlášce, má VPI tyto informace již k dispozici.
Po ukončení rešerše zašle VPI přihlašovateli oznámení o částečném vrácení rešeršního poplatku, tj. refundaci, společně se zprávou o mezinárodní rešerši a písemným posudkem, využitím formuláře PCT/ISA/213. O částečné vrácení rešeršního poplatku, refundaci, se žádá podáním vyplněného formuláře o částečném vrácení poplatku za rešerši, refundaci, do 6 měsíců od obdržení formuláře PCT/ISA/213. Další informace a formulář ke stažení naleznete na stránce „Dokumenty“.

MOHU POŽÁDAT O POMOC S PODÁNÍM MEZINÁRODNÍ PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY?

VPI neposkytuje žádnou přímou službu pro podávání přihlášek PCT. Pro obecné informace ohledně vytvoření celé přihlášky PCT a pro odpovědi na další otázky se, prosím, obraťte přímo na svůj národní patentový úřad. Kontaktní informace naleznete na stránce „Kontaktujte nás“.
Pro právní rady a rady týkající se průmyslových práv, a pro využití služeb právního zástupce kontaktujte profesionální zástupce registrované u vaší komory patentových zástupců nebo advokátní komory.

KDE MOHU NALÉZT VÍCE INFORMACÍ O PCT?

Více informací o systému PCT naleznete na webových stránkách WIPO na adrese https://www.wipo.int/pct/en/
nebo zde na stránce „O PCT“.

SLUŽBY

 

Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT:

Mezinárodní rešerše (IS) >>
Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
Služba rešerše na novost (NSS) >>
Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.