Služby

PCT A GLOBÁLNÍ PATENTOVÉ REŠERŠNÍ SLUŽBY

 

Visegrádský patentový institut poskytuje dva typy služeb: Služby týkající se mezinárodní rešerše, doplňkové mezinárodní rešerše, rešerše mezinárodního typu a mezinárodního předběžného průzkumu provádí VPI jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) pro přihlašovatele, kteří jsou občany nebo rezidenty jedné ze zemí Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovenská republika), Litvy nebo Srbska.
Služby týkající se globální patentové rešerše jsou prováděny na základě Dohody o Visegrádském patentovém institutu pro všechny zájemce z celého světa.

PCT
SLUŽBY

MEZINÁRODNÍ REŠERŠE (IS)

Mezinárodní rešerši (IS) provádí orgán pro mezinárodní rešerši (ISA) ve vztahu k mezinárodní patentové přihlášce, která je podána u přijímacího úřadu (RO). Cílem je nalézt nejrelevantnější dokumenty dosavadního stavu techniky, který se týká předmětu nárokovaného v přihlášce.

MEZINÁRODNÍ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM (IPE)

Mezinárodní předběžný průzkum (také označovaný jako “Hlava II”) je volitelná část řízení o mezinárodní patentové přihlášce a lze jej využít k získání předběžného a nezávazného názoru, zda se nárokovaný vynález jeví jako nový, zda zahrnuje vynálezeckou činnost a zda je průmyslově využitelný.

DOPLŇKOVÁ MEZINÁRODNÍ REŠERŠE (SIS)

Doplňková mezinárodní rešerše nabízí přihlašovatelům možnost požádat o provedení dodatečných rešerší dalšími orgány pro mezinárodní rešerši, jinými než byl orgán, který provedl původní PCT rešerši, za účelem získání ucelenějšího přehledu o stavu techniky v mezinárodní fázi.

REŠERŠE MEZINÁRODNÍIHO TYPU (ITS)

Rešerše mezinárodního typu nabízí přihlašovatelům možnost doplnit národní patentovou rešerši rešerší mezinárodního typu, kterou provede příslušný orgán pro mezinárodní rešerši (ISA) u národní patentové přihlášky, podané u národního patentového úřadu. (Dostupnost služby: od 1. ledna 2024.)

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE GLOBÁLNÍ PATENTOVÉ REŠERŠE

REŠERŠE NA NOVOST (NSS)

Služba rešerše na novost poskytuje informace o dřívějším/stavu techniky pro daný vynález/technické řešení. NSS zjišťuje patentové dokumenty a jiná zveřejnění, které mohou být relevantní při posuzování novosti a požadavku na vynálezeckou činnost u popisovaného vynálezu, a to za paušální poplatek do 4 týdnů.

REŠERŠE NA NOVOST S PŘEDBĚŽNOU ZPRÁVOU O PATENTOVATELNOSTI (NSPPR)

Služba týkající se rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti zjišťuje patentové dokumenty a jiná zveřejnění, které mohou být relevantní při posuzování novosti a vynálezecké činnosti popsaného vynálezu, a poskytuje podrobné odůvodněné stanovisko, zda vynález splňuje tři kritéria patentovatelnosti (novost, vynálezecká činnost a průmyslová využitelnost), a to za paušální poplatek do 4 týdnů

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.