REŠERŠE NA NOVOST S PŘEDBĚŽNOU ZPRÁVOU O PATENTOVATELNOSTI

ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU TECHNIKY A ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O PATENTOVATELNOSTI VYNÁLEZU NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

 

Služba týkající se rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) poskytovaná Visegrádským patentovým institutem (VPI) se provádí na základě Dohody o Visegrádském patentovém institutu. NSPPR je VPI službou globální patentové rešerše, o níž může požádat kdokoli na celém světě bez ohledu na státní příslušnost.

Cíl rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR)

Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) zjišťuje patentové dokumenty a jiné publikace, které mohou být relevantní pro posouzení novosti a vynálezecké činnosti popsaného vynálezu, a poskytuje podrobné vysvětlující stanovisko k tomu, zda vynález splňuje tři kritéria patentovatelnosti: zda je nový a založený na vynálezecké činnosti ve vztahu k poznatkům obsaženým v citovaných dokumentech, a zda je průmyslově využitelný.

NSPPR může být užitečná v řadě situací, například při přípravě patentové přihlášky, v situaci vymáhání, při jednání s investory, při využívání patentu (udělování licencí, prodej, zahájení výroby, investice do dovozních nebo vývozních aktivit atd.) nebo při určování možných směrů výzkumu a vývoje.

Postup

Na popis vynálezu nebo technického řešení nejsou kladeny žádné formální požadavky. Nicméně, pro maximální využití služby se doporučuje uvést obdobně podrobné informace o předmětu vynálezu jako v patentové přihlášce.

Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) se provádí v databázích patentové a nepatentové literatury pokrývajících minimální dokumentaci podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Kromě rešerše na novost NSPPR poskytuje také podrobné vysvětlující stanovisko k tomu, zda vynález splňuje požadavky patentovatelnosti z hlediska novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti.

Určení, zda jsou či nejsou splněny podmínky patentovatelnosti, je založeno na stejné analýze a kritériích jako u písemného posudku (written opinion) vypracovaného orgánem pro mezinárodní rešerši nebo pro mezinárodní předběžný průzkum podle PCT.

NSPPR se zpracovává v angličtině. Objednávkový formulář pro NSPPR se proto vyplňuje v angličtině a všechny dokumenty musí být předloženy v angličtině. NSPPR se také vydává v angličtině.

Objednávky NSPPR se podávají vyplněním objednávkového formuláře pro globální patentové služby. Objednávkový formulář se zasílá poštou nebo e-mailem přímo pobočce VPI, kterou si zákazník zvolil pro poskytnutí globálních patentových rešeršních služeb.

Kontaktní údaje zúčastněných poboček:

Maďarský úřad duševního vlastnictví
Poštovní adresa: H-1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., Maďarsko
email: vpi.services@hipo.gov.hu

Stáhněte si objednávkový formulář pro globální patentové služby >>

Lhůty a dodání

Visegrádský patentový institut vypracuje rešerši na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) do čtyř týdnů od data potvrzení objednávky, které je vydáno, pokud je k dispozici objednávka se všemi potřebnými informacemi umožňujícími smysluplnou rešerši na vynález a pokud byl VPI zaplacen poplatek za službu.

NSPPR obsahuje kromě rešerše na novost také podrobné vysvětlující stanovisko k tomu, zda vynález splňuje požadavky patentovatelnosti z hlediska novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. Uvádějí se rovněž patentové dokumenty a další údaje o stavu techniky, které se jeví jako relevantní na novost a vynálezeckou činnost předloženého vynálezu.

Poplatek

Vyhotovení NSPPR je zpoplatněno paušální částkou 950 EUR. Poplatek se hradí bankovním převodem přímo na níže uvedený účet Visegrádského patentového institutu při zadání objednávky.

Majitel účtu: Visegrádský patentový institut
Jméno a adresa banky: Raiffeisen Bank Zrt., 116-118. Váci út 1133 Budapest, Maďarsko
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Code: UBRTHUHB

Stáhněte si Všeobecné podmínky globálních patentových rešeršních služeb VPI >>

 

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.