Mezinárodní rešerše

Zjištění stavu techniky, posouzení novosti a vynálezecké činnosti

Mezinárodní rešerši (IS) provádí orgán pro mezinárodní rešerši (ISA) v souvislosti s mezinárodní patentovou přihláškou, která je podána u přijímacího úřadu, s cílem nalézt nejrelevantnější dokumenty o stavu techniky ve vztahu k předmětu nárokovanému v přihlášce.

Cíl mezinárodní rešerše

Cílem mezinárodní rešerše je zjistit dosavadní stav techniky, který je relevantní pro účely určení, zda a do jaké míry je nárokovaný vynález, jehož se mezinárodní přihláška týká, nový a má vynálezeckou úroveň, a pokud ano, v jakém rozsahu. Na základě výše uvedeného orgán pro mezinárodní rešerši vyhotoví zprávu o mezinárodní rešerši nebo vydá prohlášení o nevyhotovení zprávy o mezinárodní rešerši.

Současně s vypracováním zprávy o mezinárodní rešerši (ISR) je třeba vypracovat písemný posudek (WO-ISA), zda je nárokovaný vynález nový, zahrnuje vynálezeckou úroveň, je průmyslově využitelný a zda splňuje ostatní požadavky PCT, které kontroluje orgán pro mezinárodní rešerši.

Postup

První krok řízení spočívá v podání mezinárodní přihlášky u přijímacího úřadu. Přihlašovatel ve formuláři PCT/RO/101 (Žádost) uvede, který orgán pro mezinárodní rešerši má provést mezinárodní rešerši ve vztahu k předmětu přihlášky. Přihlašovatelé z České republiky, Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky si mohou vybrat mezi Visegrádským patentovým institutem a Evropským patentovým úřadem.

Lhůty a podání

Visegrádský patentový institut vypracuje zprávu o mezinárodní rešerši do tří měsíců od obdržení rešeršní kopie mezinárodní přihlášky nebo do devíti měsíců od data priority mezinárodní přihlášky, přičemž platí pozdější uběhlá lhůta, ledaže došlo k následující okolnostis

    • přihláška se týká více vynálezů (nebo se má za to, že přihláška postrádá jednotnost);
    • nedodržení lhůt týkajících se výzev přijímacího úřadu či orgánu pro mezinárodní rešerši (úhrada poplatků, překlady, nápravy zjevných omylů či problémů s výpisy sekvencí atd.).

Písemný posudek bude vypracován ve lhůtě vypočítané v souladu s pravidlem 43bis.1 PCT.

Poplatky

Poplatky PCT za podání mezinárodní přihlášky, tj. předávací poplatek, poplatek za podání mezinárodní přihlášky, poplatek za mezinárodní rešerši, se platí přijímacímu úřadu (národním úřadům duševního vlastnictví smluvních států VPI nebo Mezinárodnímu úřadu WIPO).

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.