POPLATKY A REFUNDACE

PŘÍSLUŠNÉ POPLATKY

 

Poplatky PCT

Poplatky účtované Visegrádským patentovým institutem za své PCT služby jsou uvedeny v sazebníku poplatků VPI.
Seznam poplatků účtovaných Visegrádským patentovým institutem (Sazebník poplatků VPI) >>
Další informace o poplatcích a platbách souvisejících s řízením o mezinárodní patentové přihlášce v rámci systému PCT naleznete na internetových stránkách WIPO. Seznam poplatků WIPO za přihlášku PCT a další související informace. >>

Poplatky za globální patentové rešeršní služby

Poplatky za globální patentové rešeršní služby jsou účtovány v souladu s rozhodnutím správní rady VPI. Seznam poplatků za globální patentové rešeršní služby je k dispozici na stránkách těchto služeb. (Služba rešerše na novost >> and Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti >>)

Placení poplatků

Poplatky splatné Visegrádskému patentovému institutu je třeba zasílat bankovním převodem na bankovní účet VPI:

Jméno držitele bankovního účtu: Visegrad Patent Institute
Banka: Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Code: UBRTHUHB

Poplatky splatné WIPO se platí v souladu s požadavky WIPO. Další informace naleznete na webových stránkách WIPO.

VRÁCENÍ ČÁSTI POPLATKU ZA MEZINÁRODNÍ REŠERŠI

 

Přihlašovatelé mohou požádat o vrácení určitého procenta z poplatku za mezinárodní rešerši ve vztahu ke svým mezinárodním přihláškám podle PCT.

V případech, kdy Visegrádský patentový institut využije

 • dřívější národní rešerše provedené některým z národních úřadů smluvních států PCT: 40%;
 • dřívější zprávy o mezinárodní rešerši nebo zprávy o rešerši mezinárodního typu: 50%

přihlašovatelem zaplaceného mezinárodního rešeršního poplatku se přihlašovateli vrátí.

Aby bylo možné využít možnosti vrácení části poplatku, žádáme přihlašovatele, aby v žádosti (formulář PCT/RO/101) uvedli, že taková dřívější rešerše existuje a že se ISA/VPI žádá, aby vzal v úvahu výsledek takové dřívější rešerše, a to zaškrtnutím políčka č. VII, bod 1.1, a, podle okolností,

 • buď vybrat jednu z možností uvedených v políčku č. VII, bod 1.2:

>    zaškrtnutím prvního a druhého políčka bodu 1.2 (pokud má VPI k dispozici kopii výsledků předchozí rešerše), nebo

>    zaškrtnutím bodu 1.2 sedmého políčka (pokud VPI nemá k dispozici kopii výsledků dřívější rešerše a proto je třeba, aby přihlašovatel požádal přijímací úřad o zaslání kopie výsledku dřívější rešerše VPI),

 • nebo předložit dřívější zprávu o rešerši, pokud ji VPI nebo přijímací úřad nemá k dispozici.

O nároku na vrácení z poplatku rozhoduje VPI po ukončení rešerše. Kladné rozhodnutí je přihlašovatelům sděleno při vydání zprávy o rešerši prostřednictvím formuláře PCT/ISA/213. Souběžně s formulářem PCT/ISA/213 je přihlašovatelům předán také formulář pro vrácení poplatku za rešerši.

ŽÁDOST O VRÁCENÍ POPLATKU ZA REŠERŠI

 

Žádáme přihlašovatele, aby sdělili Visegrádskému patentovému institutu své bankovní údaje zasláním žádosti o částečné vrácení poplatku za mezinárodní rešerše (Žádost o vrácení poplatku za rešerši).
Vezměte prosím na vědomí, že žádost o vrácení poplatku za rešerši musí být dodána do 6 měsíců od data vydání dokumentu ISA 213 Visegrádským patentovým institutem. Na žádosti dodané po lhůtě 6 měsíců nebude brán zřetel.

Zaslání žádosti o vrácení poplatku za rešerši

Formulář pro vrácení poplatku může být zaslán
– prostřednictvím ePCT,
– emailem na adresu secretariat@vpi.int,
– poštou (papírová kopie musí být zaslána na poštovní adresu Visegrádského patentového institutu).

Žádost o vrácení poplatku může být také podána prostřednictvím následujícího online formuláře.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě jakéhokoli výše zmíněného elektronického podání žádosti o vrácení poplatku za rešerši není třeba zasílat jeho tištěnou verzi.

Online formulář pro vrácení poplatku za rešerši

  SLUŽBY

   

  Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT:

  Mezinárodní rešerše (IS) >>
  Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
  Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
  Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
  Služba rešerše na novost (NSS) >>
  Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

  O VPI

   

  The VPI is an intergovernmental organization for the cooperation in the fields of patent established by the Visegrad countries. The VPI functions as ISA and IPEA for the Visegrad countries, and contracting states of Lithuania and Serbia.

  O PCT

   

  PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

  Znalostní centrum

   

  Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.