O VPI

Vítejte na stránkách Visegrádského patentového institutu

 

Visegrádský patentový institut (VPI) zahájil činnost 1. července 2016 jako mezivládní organizace pro spolupráci v oblasti patentů, kterou založily čtyři země Visegrádské skupiny: Česká republika, Maďarsko, Polská republika a Slovenská republika.

VPI byl jmenován orgánem pro mezinárodní rešerši a orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT).

VPI vyplňuje teritoriální mezeru v rámci globálního systému PCT tím, že působí jako mezinárodní orgán pro střední a východní Evropu a doplňuje chybějící článek v síti evropských orgánů PCT.

Správu VPI zajišťuje její správní rada, jejíž zástupci jsou jmenováni smluvními státy. Práce související se službami VPI vykonávají odborníci z jednotlivých poboček, zatímco sekretariát VPI odpovídá za řízení pracovních činností VPI.

Struktura VPI

Správní rada

Správní rada je řídícím a normotvorným orgánem VPI. Skládá se ze zástupců a náhradních zástupců smluvních států. Každý smluvní stát má právo jmenovat do správní rady jednoho zástupce a jednoho náhradního zástupce.

Sekretariát VPI

Vedoucím sekretariátu VPI je ředitel. Sekretariát odpovídá za organizaci, každodenní řízení a administrativní podporu pracovních činností VPI. Sekretariát a ředitel působí jako styčný bod VPI pro všechny externí strany, včetně Mezinárodního úřadu WIPO, národních úřadů působících jako přijímací úřady a v případě potřeby pro další mezinárodní partnery a uživatele služeb VPI týkajících se patentů.

Česká pobočka

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) je ústředním orgánem státní správy působícím v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. V čele ÚPV stojí předseda, kterého jmenuje vláda.
Historie ÚPV ČR sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. ÚPV ČR působí zejména jako patentový a známkový úřad. Bývalé Československo se stalo smluvní stranou PCT 20. června 1991. Česká republika jako nástupnická země pokračuje v uplatňování PCT na svém území od 1. ledna 1993. ÚPV ČR plní úkoly podle PCT jako přijímací úřad v České republice.

Maďarská pobočka

Maďarský úřad duševního vlastnictví (HIPO), založený v roce 1895, je ústředním vládním úřadem pro záležitosti duševního vlastnictví v Maďarsku a plní úkoly podle PCT jako přijímací úřad v Maďarsku.
Maďarsko se stalo smluvní stranou PCT 27. června 1980. Kromě toho, že působí jako přijímací úřad PCT, prováděl Maďarský úřad duševního vlastnictví (HIPO) od roku 2006 rešerše a předběžný průzkum pro Rakouský patentový úřad (APO) jako orgán PCT na základě dvoustranné dohody uzavřené s Rakouským patentovým úřadem, která byla platná do prosince 2014.
Zástupci HIPO se od roku 2009 účastní činnosti Stálého výboru pro harmonizaci rešeršních činností (PCHSA) a jeho pracovních skupin odpovědných za spolupráci a harmonizaci mezi orgány PCT v Evropě.

Polská pobočka

Patentový úřad Polské republiky (PPO) je ústředním orgánem státní správy pro oblast průmyslového vlastnictví. V jeho čele stojí prezident, který je jmenován Radou ministrů, a ze strukturálního hlediska na něj dohlíží ministr rozvoje.
Polsko přistoupilo k PCT 25. prosince 1990 a od té doby PPO plní funkci přijímacího úřadu a Polsko se stalo určenou zemí v přihláškách PCT.

Slovenská pobočka

Úřad průmyslového vlastnictví Slovenské republiky (ÚPV SR) je ústředním orgánem státní správy pro oblast průmyslového vlastnictví.
Slovenská republika, stejně jako Česká republika, jsou nástupnickými státy bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, které přistoupily k PCT v roce 1991. Slovenská republika je smluvním státem PCT od 1. ledna 1993 a od tohoto data plní ÚPV SR své úkoly v rámci systému PCT jako přijímací úřad.

SLUŽBY

 

Služby týkající se mezinárodní rešerše a průzkumu Visegrádský patentový institut jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) provádí následující služby v souladu s PCT: 

Mezinárodní rešerše (IS) >>
Mezinárodní předběžný průzkum (IPE) >>
Doplňkové mezinárodní rešerše (SIS) >>
Rešerše mezinárodníiho typu (ITS) >>
Služba rešerše na novost (NSS) >>
Rešerše na novost s předběžnou zprávou o patentovatelnosti (NSPPR) >>

O PCT

 

PCT je mezinárodní smlouva, která umožňuje požádat o patentovou ochranu současně ve více zemích podáním jediné přihlášky. Udělení patentu zůstává v kompetenci národní nebo regionální legislativy.

 

Poplatky a refundace

 

Na této stránce si stáhnete formulář pro částečné vrácení poplatku za rešerši a naleznete zde podrobné pokyny, jak jej odeslat pro rychlou platbu. V našich oficiálních dokumentech si přečtete informace o zajištění kvality a o právním rámci fungování VPI.

Znalostní centrum

 

Znalostní centrum Visegrádského patentového institutu bylo vytvořeno za účelem sdílení výzkumu, statistik, osvědčených postupů v oblasti průmyslu a srovnávacích informací o mezinárodním přihlašování a patentech v zemích Visegrádu prostřednictvím publikací a akcí.